REDUKTO

RIPËRDOR

RECIKLO

Elkolekt

Elkolekt është veprues kolektiv i licencuar, i cili posedon leje për veprim me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike, e dhënë në datën 9 mars të vitit 2015 me numër 11-461/6 dhe leje për veprim me mbeturinat e baterive dhe akumulatorëve, e dhënë në datën 4 nëntor të vitit 2015 me numër 11-5661/5, e dhënë nga Ministria e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor. Veprimtaria primare e Ekolekt është menaxhimi me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët.


Information zoneMbeturinat nga pajisjes elektrike dhe elektronike

MË SHUMË

Mbeturinat nga Bateritë dhe Akumulatorët

MË SHUMË

Materiale nga trajnimet dhe seminaret

MË SHUMË

Qëllimi i Elkolekt është të ulet ndikimi negativ mbi ambientin jetësor përmes trajtimit të drejtë të mbeturinave të grumbulluara nga pajisjet elektrike dhe elektronike nga bateritë dhe akumulatorët.

Aparatet elektrike dhe elektronike në përbërjen e tyre përmbajnë plumb dhe elemente tjera toksike, të cilat mund të shkaktojnë ndotje të tokës dhe ujit, por kanë edhe ndikim të dëmshëm mbi shëndetin e njerëzve, banimet natyrore, flora dhe fauna.

Me riciklimin e mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike zvogëlohet ndikimi negativ mbi ambientin jetësor dhe rreziqet ekologjike.  


Çdo vit në botë, me ritëm të shpejtë rritet sasia e mbeturinave elektrike që hidhet, çka e bën këtë lloj të mbetjeve, me rritje më të shpejt. Miliona tonelata mbeturina nga pajisjet elektrike dhe elektronike, hidhen nga ana e amvisërive dhe kompanive.

ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura