ЗАЧЛЕНУВАЊЕ - ОЕЕО

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ - Отпадна Електрична и Електронска Опрема


Членки на Елколект се компании кои годишно пуштаат на пазарот или увезуваат во Република Македонија повеќе од 1000 кг електрична и повеќе од 50 кг електронска опрема.

За да станете член на Елколект треба да сте регистрирани како производител на електрична и електронска опрема во Министерството за животна средина и просторно планирање. Доколку сеуште не сте регистрирани Барањето за регистрација може да го преземете тука.

Член на Елколект се станува со потпишување на Договор за преземање на обврски за постапување со отпад од електрична и електронска опрема.


Дополнителни документи за регистрација:

1. Правилник за регистрација на производител за Отпадна електрична и електронска опрема [Сними]

2. Регистар на производители кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во РМ електрична и електронска опрема [Сними]

Станете дел од професионален тим!

< !--./ footer-sec End -->
ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани